Menu Sliding

PHẦN 1: ĐẦU TƯ THEO QUÁN TÍNH VỚI PHẦN MỀM TOPSTOCK

Cổ phiếu khi bắt đầu chu kỳ giá tăng thường có xu hướng duy trì đà tăng giá, đây gọi là phương pháp đầu tư theo Quán tính. Phần này giới thiệu chi tiết về đầu tư theo Quán tính.  Ứng dụng TOPSTOCK theo dõi các cơ hội đầu tư theo Quán tính và kết hợp đầu tư theo Quán tính với các chiến lược đầu tư khác để nâng cao hiệu quả đầu tư, đó là: Kết hợp Đầu tư theo Quán tính với Đầu tư tăng trưởng; Kết hợp Đầu tư theo Quán tính với Đầu tư theo Độ biến động thấp; Kết hợp Đầu tư theo Quán tính với Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư theo Độ biến động thấp.


 

PHẦN 2: ĐẦU TƯ CỔ TỨC VỚI PHẦN MỀM TOPSTOCK

Chi tiết về các đặc trưng của cổ phiếu đầu tư theo cổ tức. Ứng dụng TOPSTOCK theo dõi các cơ hội đầu tư cổ tức và việc kết hợp đầu tư cổ tức với các chiến lược đầu tư khác để nâng cao hiệu quả đầu tư, đó là: Kết hợp Đầu tư cổ tức với Đầu tư  tăng trưởng.


 

PHẦN 3: ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VỚI PHẦN MỀM TOPSTOCK

Chi tiết về các đặc trưng của cổ phiếu tăng trưởng. Ứng dụng TOPSTOCK theo dõi các cơ hội đầu tư tăng trưởng và kết hợp đầu tư tăng trưởng với các chiến lược đầu tư khác để nâng cao hiệu quả đầu tư, đó là: Kết hợp Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư giá trị; Kết hợp Đầu tư tăng trưởng với Đầu tư quán tính;  Kết hợp Đầu tư tăng trưởng với Đầu tư theo độ biến động thấp; Kết hợp Đầu tư tăng trưởng với Đầu tư quán tính và Đầu tư theo độ biến động thấp.


 

PHẦN 4: ĐẦU TƯ  THEO ĐỘ BIẾN ĐỘNG THẤP VỚI PHẦN MỀM TOPSTOCK

Theo định nghĩa về rủi ro trong đầu tư tài chính, cổ phiếu có độ biến động thấp là cố phiếu có rủi ro thấp. Phần này giới thiệu chi tiết về đầu tư theo độ biến động thấp.  Ứng dụng TOPSTOCK theo dõi các cơ hội đầu tư theo độ biến động thấp và kết hợp đầu tư theo độ biến động thấp với các chiến lược đầu tư khác để nâng cao hiệu quả đầu tư, đó là: Kết hợp Đầu tư theo độ biến động thấp với Đầu tư tăng trưởng; Kết hợp Đầu tư theo độ biến động thấp với Đầu tư Quán tính; Kết hợp Đầu tư theo độ biến động thấp với Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư Quán tính.


 

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TOPSTOCK

Phần này hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm TOPSTOCK, bao gồm: Truy cập các thông tin xếp hạng, chỉ số tài chính từ cơ bản đến nâng cao của tất cả các công ty niêm yết. Truy cập các danh mục cơ hội đầu tư theo các chiến lược đầu tư phổ biến nhất hiện nay đó là đầu tư tăng trưởng, đầu tư cổ tức, đầu tư theo độ biến động thấp, đầu tư theo quán tính. Sử dụng đồ thị phân tích kỹ thuật kết hợp thông tin cổ tức với dữ liệu được cập nhập liên tục trong giờ giao dịch. Sử dụng tính năng so sánh, theo dõi, tìm kiếm cổ phiếu.


 

Đăng ký
phần mềm