Menu Sliding

Thỏa thuận và Điều khoản sử dụng

Lưu ý: Khi sử dụng phần mềm TOPSTOCK, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản bên dưới.

TOPSTOCK là sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bạn được phép:

  • Sử dụng phần mềm TOPSTOCK nếu bạn sở hữu bản quyền sử dụng TOPSTOCK hợp lệ
  • Sử dụng các bản cập nhập gần nhất của phần mềm trong thời gian hiệu lực của gói sản phẩm bạn đăng ký

Bạn không được phép:

  • Chia sẽ tài khoản truy cập của bạn cho một bên khác. 
  • Phát triển các sản phẩm tương tự dựa trên ý tưởng, giao diện của phần mềm TOPSTOCK.

Chúng tôi được phép:

  • Theo dõi quá trình đăng nhập của bạn để đảm bảo tài khoản của bạn không được sử dụng bởi một bên nào khác.
  • Dựa vào lịch sử truy cập, chúng tôi có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng hoặc không gia hạn hợp đồng nếu chúng tôi phát hiện có dấu hiệu tài khoản của bạn bị chia sẽ cho một bên khác.

Tuyên bố miễn trừ:

  • Danh mục cổ phiếu đưa ra bởi TOPSTOCK dựa trên các mô hình tin cậy, nhằm mục đích đưa ra danh mục các cổ phiếu chọn lọc, tham khảo cho nhà đầu tư. Quyết định đầu tư vào cổ phiếu cụ thể nào là quyết định của nhà đầu tư, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước các quyết định này.
  • Dữ liệu TOPSTOCK được lấy từ các nguồn thông tin chúng tôi cho là đáng tin cậy, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và cập nhập của các thông tin này.